Privatumo politika

     1.Bendrosios nuostatos

1.1. Asmens duomenų tvarkytojas (toliau „Pardavėjas“) – UAB „Jauskis geriau“, įmonės kodas 303554456 , registracijos buveinės adresas Ligoninės g. 4-12, LT-62114 Alytus , kontaktinis tel. nr. +370 657 41100. Pardavėjo valdomos elektroninės parduotuvės internetinis adresas www.jauskisgeriau.lt

1.2. Toliau pateikiamos privatumo politikos ir asmens duomenų taisyklių tikslas (toliau – „Taisyklės“) – reglamentuoti ir aiškiai apibrėžti asmens duomenų kaupimą, tvarkymą ir laikymą pas Pardavėją.

1.3. Taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo taisykles, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir organizacines priemones, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių asmens duomenų apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

1.4. Šių Taisyklių privalo laikytis Pardavėjo įmonėje dirbantys darbuotojai, kurie tvarko www.jauskisgeriau.lt  įgytus asmens duomenis arba sužino asmens duomenis, vykdydami tam tikras darbines funkcijas.

1.5. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šiomis Taisyklėmis ir jas perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.

     2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

2.1. Pardavėjas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

2.1.1. Pardavėjo valdomos elektroninės parduotuvės www.jauskisgeriau.lt lankytojų registravimas internetiniame puslapyje ir užsiregistravusių lankytojų prisijungimo identifikacija, siekiant suteikti galimybę elektroninės parduotuvės lankytojams internetu įsigyti Dovanų kuponus ar kitas teikiamas paslaugas.

2.1.2. Klientų aptarnavimo tikslais, siekiant suteikti galimybę elektroninės parduotuvės lankytojams internetu įsigyti Dovanų kuponus ar kitas teikiamas paslaugas bei registravimo ir identifikavimo tikslais.

2.1.3. Nuolaidų suteikimo ir neteisėtos nuolaidos įgijimo prevencijos tikslais.

2.1.4. Tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant pasiūlyti Pardavėjo klientams bei internetinės parduotuvės lankytojams ar juos informuoti apie Pardavėjo teikiamas paslaugas, skelbiamas akcijas ir nuolaidas, sveikinti Pardavėjo bei jo interneto puslapio lankytojus ir klientus valstybinių ir asmeninių švenčių progomis.

2.1.5. Klientų lojalumo programų plėtros tikslais, siekiant pasiūlyti Pardavėjo elektroninės parduotuvės lankytojams ir klientams galimybę dalyvauti organizuojamose loterijose, akcijose ir žaidimuose, siekiant pateikti nuolatiniams lankytojams/klientams specialius pasiūlymus bei suteikti papildomas nuolaidas.

2.1.6. Klientų aptarnavimo tikslais, siekiant suteikti galimybę įsigyti Dovanų kuponus iš Pardavėjo valdomos elektroninės parduotuvės www.jauskisgeriau.lt.

2.2. Asmens duomenis Pardavėjas renka tik teisės aktų ir šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pardavėjas tik gavęs išankstinį asmens duomenų subjekto sutikimą, tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros ir tikslais.

2.3. Tvarkant asmens duomenis, darbuotojai dirbantys Pardavėjo įmonėje, laikosi šiame skyriuje nurodytų principų ir sąlygų.

     3. Asmens duomenų šaltiniai

3.1. Pardavėjas asmens duomenis renka iš šių šaltinių:

3.1.1. Asmens duomenys, kurie yra nurodomi šių Taisyklių 2.1.1 punkte yra gaunami tiesiogiai iš asmens duomenų subjekto, kai asmuo registruojasi Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje ir susikuria individualią vartotojo paskyrą.

3.1.2. Asmens duomenys, kurie yra nurodomi šių Taisyklių 2.1.2. punkte yra gaunami tiesiogiai iš asmens duomenų subjekto, kai asmuo atlieka pirkimą Pardavėjo valdomoje elektroninėje parduotuvėje ir pirkdamas pateikia informaciją ir sutinką su jos tolimesniu naudojimu.

3.1.3 Asmens duomenys, kurie yra nurodomi šių Taisyklių 2.1.6 punkte yra gaunami iš Pardavėjo valdomos  elektroninės parduotuvės www.jauskisgeriau.lt dovanų kuponų ar kitų teikiamų paslaugų platinimo.

3.1.4. Asmens duomenys, kurie yra nurodomi šių Taisyklių 2.1.3., 2.1.4. ir 2.1.5. punkte yra gaunami tiesiogiai iš asmens duomenų subjekto, asmeniui atliekant pirkimą Pardavėjo valdomoje elektroninėje parduotuvėje, registruojantis ir įvedant atitinkamą informaciją Pardavėjo interneto puslapyje arba bet kuriuo kitu būdu susisiekus su Pardavėju ir pateikiant atitinkamą informaciją Pardavėjo paslaugos gavimo metu.

3.1.5. Pardavėjas turi teisę gauti asmens duomenis, laikydamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

3.2. Pardavėjas nekaupia ir netvarko perteklinių asmens duomenų, taip pat tvarkant asmens duomenis yra laikomasi tikslingumo, sąžiningumo ir proporcingumo principų.

3.3. Pardavėjas šių Taisyklių 2.1.1. ir 2.1.2., 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5. ir 2.1.6. punktuose nurodytais tikslais renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir IP adresas.

3.4. Pardavėjas papildomai gali rinkti ir tvarkyti šiuos asmeninius duomenis: telefono numeris, elektroninis paštas, adresas, vardas, pirkimo istorija ir pomėgiai.

3.5. Pardavėjas, taip pat gali tvarkyti ir kitus asmens duomenis, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

3.6. Elektronine parduotuve gali naudotis tik vyresni nei 16 metų amžiaus asmenys. Jaunesni nei 16 metų asmenys neturėtų savo asmens duomenų pateikti be tėvų ar globėjų sutikimo. Tėvai ar globėjai, gavę informacijos, kad jų nepilnametis vaikas, jaunesnis nei 16 metų naudojasi Pardavėjo valdoma elektronine parduotuve, tačiau tėvai ar globėjai su tuo nesutinka, jie gali pateikti užklausą el. paštu info@jauskisgeriau.lt ir visi susiję duomenys bus pašalinti.

     4. Asmens duomenų tvarkymas, saugojimas ir terminai

4.1. Asmens duomenis Pardavėjas tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai. Asmens duomenis Pardavėjas tvarko, kai juos būtina tvarkyti dėl teisėto intereso, siekiamo Pardavėjo, kuriam teisėtai yra teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai atitinkamais atvejais nėra svarbesni.

4.2. Tvarkydamas asmens duomenis Pardavėjas laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 ir šių taisyklių ir vidaus teisės aktų. Klientas turintis pagrindą manyti, kad jo asmeniniai duomenys yra tvarkomi neteisingai, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

4.3. Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir gali būti atnaujinami, jei tai reikalinga asmens duomenų tvarkymui. Asmens duomenys atnaujinami ir tikslinami duomenų subjektui pranešus apie pasikeitimą el. paštu ar telefonu. Registruoti vartotojai gali keisti asmens duomenis savo vartotojo paskyroje.

4.4. Asmens duomenys yra saugomi taip, kad būtų galima identifikuoti subjekto tapatybę, kai tai yra būtina tiems tikslams, kuriems duomenys buvo renkami ir tvarkomi.

4.5. Asmens duomenis Pardavėjo įmonėje valdo tik tie darbuotojai, kuriems duomenys būtini darbo funkcijų atlikimui:

4.5.1. Asmenys, atsakingi už marketingo veiksmus.

4.5.2. Asmenys, atsakingi už tiesioginį bendravimą su klientais.

4.5.3. Asmenys, atsakingi už informacinių technologijų palaikymą.

4.5.4. Asmenys, atsakingi už konfliktų valdymą ir klientų ar puslapio lankytojų pareikštų pretenzijų nagrinėjimą.

4.6. Pardavėjo įgalioti asmenys ir vadovas užtikrina pagrindinių duomenų apsaugos principų laikymąsi. Esant poreikiui, šie asmenys imasi atitinkamų priemonių, tokių kaip įsakymai ir rekomendacijos, tam kad užtikrintų darbuotojų, kurie tvarko asmens duomenis, asmens duomenų valdytojui galiojančių prievolių laikymąsi.

4.7. Duomenų subjektams yra užtikrinama teisė žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su saugomais asmens duomenimis, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir įgyvendinti kitas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 ir kituose teisės aktuose numatytas teises.

4.8. Pardavėjas, kaip asmens duomenų valdytojas, imasi visų reikalingų priemonių, kad asmens duomenų subjektas galėtų įgyvendinti savo teises saugomų duomenų atžvilgiu. Duomenų subjektas, pateikęs prašymą ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą, turi teisę susipažinti su jo asmens duomenimis, kurie yra saugomi Pardavėjo ir kaip šie duomenys yra tvarkomi. Asmens duomenys duomenų subjektui yra pateikiami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo pateikimo dienos. Už duomenų paruošimą, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, duomenų subjektui gali būti nustatomas mokestis, atsižvelgiant į administracines prašymo patenkinimo išlaidas.

4.9. Pardavėjas užtikrina, kad visa reikalinga informacija, duomenų subjektui būtų pateikta aiškiai ir suprantamai, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

4.10 Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti ir sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Ši Duomenų subjekto teisė realizuojama Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4.11 Asmenys, pateikę neteisingus, melagingus ar klaidingus duomenis už tai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Pardavėjas netikrina ir neturi pareigos savo iniciatyva tikrinti asmenų pateikiamų duomenų tikrumo ir tikslumo.

4.12. Teisės aktų numatytais atvejais Pardavėjas gali teikti tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims.

4.13 Pardavėjo įmonės vadovo įsakymu yra paskirti asmenys atsakingi už Pardavėjo renkamų ir saugomų duomenų tvarkymą. Asmens duomenys yra saugomi elektroninėje laikmenoje sukūrus Pardavėjo klientų, valdomos elektroninės parduotuvės lankytojų ar 3.1.1-3.1.5. punktuose įgytų asmens subjektų asmens duomenų bazę.

4.14. Pardavėjo duomenų bazėje asmens duomenys yra saugomi 5 metus nuo duomenų subjekto paskutinio apsilankymo Pardavėjo valdomoje elektroninėje parduotuvėje, jei apsilankymo metu buvo identifikuotas klientas.

4.15. Asmens duomenys, kurie yra gauti 2.1.3 ir 2.1.6 punktuose šių Taisyklių numatyta tvarka yra saugomi 5 metus nuo duomenų pateikimo ar paskutinio duomenų atnaujinimo.

4.16. Pagrindinės duomenų gavėjų grupės – buhalterinės apskaitos įmonė.

     5. Asmens duomenų saugumas

5.1. Pardavėjas užtikrina tinkamų administracinių ir techninių priemonių įgyvendinimą, kurios skirtos apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėto kopijavimo, naikinimo, keitimo, viešinimo ar kitos neteisėtos veiklos, disponuojant asmens duomenimis.

5.2. Pardavėjas užtikrina, kad visi darbuotojai dirbantys su asmens duomenimis susipažintų su šiomis Taisyklėmis. Pardavėjo įgalioti darbuotojai, kurie dirba su asmens duomenimis yra įpareigoti visą su asmens duomenimis susijusią informaciją laikyti konfidencialia ir slapta, išskyrus atvejus, kai galiojantys įstatymai ar teisės aktai numato atitinkamos informacijos viešumą. Konfidencialumo principas yra taikomas ir pasibaigus Pardavėjo darbo santykiams su darbuotoju.

5.3. Pardavėjo paskirti darbuotojai, kurie dirba su asmens duomenimis, taip pat darbuotojai, kurių kompiuteriuose yra saugomi asmens duomenys arba galima prieiga prie jų, kompiuteriuose ir prisijungimo sistemose naudoja slaptažodžius, kurie atitinka vidines įmonės slaptažodžių saugumo taisykles. Šiuose įrenginiuose apribojama prieiga prie duomenų, po tam tikro neveiklumo laiko reikalaujant pakartotinai įvesti slaptažodį.

5.4. Pardavėjo elektroninė parduotuvė veikia taip, kad viešai veikiančioms interneto paieškos sistemoms būtų maksimaliai apribota prieiga prie saugomų asmens duomenų.

     6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šios Taisyklės įsigalioja 2018 m. balandžio 17 d. Apie bet kokius Taisyklių pasikeitimus bus informuojama 1.5. punkte numatyta tvarka.

Kineziterapijos ir reabilitacijos centras Alytuje
Kineziterapijos ir reabilitacijos centras Alytuje
Naujoji g. 48, suaugusiųjų poliklinikos 1-as aukštas, Alytus
Nuo I iki V 9:00 – 18:00
Naujoji g.48, suaugusiųjų poliklinikos 1-as aukštas, Alytus
Nuo I iki V 9:00 – 18:00